สสวท.แจ้งให้โรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่สมัครสอบ  หากมีการแก้ไขกรอกแบบฟอร์มแจ้ง สสวท.ภายในวันที่ 17 กันยายน   2561  เอกสารแจ้ง