สสวท.รับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2561  ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม - 4 กันยายน 2561โดยสมัครสอบทางระบบออนไลน์  รายละเอียด