กระทรวงศึกษาธิการส่งแนวปฏิบัติการรับนักเรียนที่ไม่มีหลัก www.moe.gฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยโดยดาวน์โหลดทางเว็บไซด์  www.moe.go.th  หัวข้อ  บริการดาวน์โหลด และตั้งแต่ปีการศึกษา2561เป็นต้นไปให้ดำเนินการกำหนดรหัสประจำตัวนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรทาง www.gcode.moe.go.th  หนังสือส่ง