ให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุง  เพิ่มเติม และยืนยันข้อมูลนักเรียนพิการเรียนในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ภายในวันที่  5  มิถุนายน 2561    หนังสือส่ง