การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี๒๕๖๑

ให้สถานศึกษาส่งรายงานการดำนินงานบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแบบรายงาน รน.๑ ให้ตรงกับตัวชี้วัดที่กำหนด ส่ง สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.

ดังเอกสารแนบ