โรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครสอบตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบของนักเรียน  หากไม่ถูกต้องแก้ไขในวันที่  6  ธันวาคม  2560  ภายในเวลา  16.30  น.   หนังสือส่ง