สพป.ปทุมธานี เขต 2 จะดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจำปีกศ.2560 ในวันที่ 11  พฤศจิกายน 2560  เวลา  09.30 -15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเขียนเขต  ให้โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวสอบนักเรียนและติดรูปถ่ายและกำชับให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนไปแสดงในวันสอบด้วย    หนังสือนำ    คณิตป.3  คณิตป.6ห้อง6-17  คณิตป6ห้อง18-31  วิทย์ป.3 วิทย์ป.6ห้อง5-15  วิทย์ป6ห้อง16-29