สพป.ปท.2ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  คำสั่ง