สสวท.จะคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัครในระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  ถึงวันที่  4  กันยายน  2560  หนังสือส่ง