พิมพ์
หมวด: หนังสือแจ้งจากกลุ่ม
ฮิต: 654

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่  12 กรกฎาคม ถึงวันที่ 12 กันยายน 2560 โดยทางไปรษณีย์   หนังสือส่ง