สพป.ปท.2ขอให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้

1.กรอกข้อมูลการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมพร้อมรายงานผล ส่งกลุ่มส่งเสริมฯหรืออีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. กรอกแบบสำรวจข้อมูลการต่อยอดการพัฒนาการจัดการขยะทาง http://eesdinthailand.innoobec.com/garbage/surveyp.php

ส่งภายในวันที่  10  สิงหาคม  2560   หนังสือส่ง     เอกสารแนบ1  เอกสารแนบ2