สพป.ปท.2ให้โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร/โรงเรียนศาลาลอย/โรงเรียนชุมชนบึงบา/โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม/โรงเรียนวัดโสภณาราม/โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม/โรงเรียนวัดคลองชัน/โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์/โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม/โรงเรียนวัดดอนใหญ่ กรอกข้อมูลผลการเรียนนักเรียนทุกคน ทุกชั้นด้วยโปรแกรม schoolmis  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  12  กรกฎาคม  2560  หากโรงเรียนใดไม่สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด  ให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย   หนังสือแจ้ง