ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดปทุมธานี  ให้โรงเรียนแจ้งคนพิการหรือผู้ปกครองที่มีสิทธิขอรับการอุดหนุนรายละวงเงินไม่เกิน  2,000  บาท  ต้องยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดต่อสถานศึกษา  และโรงเรียนส่งคำขอพร้อมแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  ไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดปทุมธานี  สำหรับปีการศึกษา  2560  ภายในวันที่  10  มิถุนายน  2560  ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม  ที่โทรศัพท์  02 593 3848    รายละเอียด 1  รายละเอียด  2