สพป.ปท.2ส่งแนวปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ. 2548    เอกสารแนบ