สพป.ปท.2ให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุง  เพิ่มเติม  ข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนที่ผ่านการคัดกรอง ปีการศึกษา  2/2559 ข้อมูลรับจริง 10 พฤศจิกายน 2559 และเพิ่มเติมในส่วนของผู้คัดกรองคนพิการนักเรียนที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศ set ภาคเรียนที่  1/2559 และยืนยันข้อมูล  ภายในวันที่  20  ธันวาคม 2559

หนังสือส่ง