Untitled 3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

 นางอรพิน   มีวิชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ และมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑.      งานยาเสพติด

๒.      งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๓.      กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาหรือนักเรียน (Youth Counselor)

๔.      งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

๕.      งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

๖.      งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน

 

นางโศภาวรรณ   แจ้งพุ่ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาและมีหน้าที่รับผิด ชอบ ดังนี้

๑.      งานตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติและ พ.ร.บ การศึกษาภาคบังคับ

๒.      งานการสอบแข่งขันและคัดเลือกนักเรียน

๓.      การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ

๔.      กิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์

๕.      การออกหนังสือรับรองหนังสือเด็กที่ไม่ใช่สัญขาติไทย (ต่ออายุสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

 

 

 

 ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน ปฎิบัติหน้าที่ดังนี้

 ๑.      งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนและเยาวชน

 ๒.      งานประสานการประกวด แข่งขัน สรรหา คัดเลือก กิจกรรมของนักเรียนและเยาวชน

 ๓.      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและงานมหกรรมวิชาการ

 ๔.      การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับพระราชทาน

 ๕.      งานส่งเสริมกิจการนักศึกษาวิชาทหาร

 

นางรัชฎาพร   ไชยรส
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

๑.      งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

๒.      มูลนิธิและทุนการศึกษาของรัฐและเอกชน

๓.      งานส่งเสริมกิจการพิเศษ

๔.      งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

๕.      งานโครงการอาหารกลางวันทั้งระบบ

๖.      งานประเมินส้วมตามมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ

๗.      งานตรวจเช็คสุขภาพตา

 

นางประภาพรรณ   วุฒิเอก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑.      งานการรับนักเรียนทั้งระบบ

๒.      การจัดทำแผนกำหนดที่ตั้งสถานศึกษา

๓.      การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

๔.      ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.      ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็ง

๖.      งานส่งเสริมให้ได้แหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ

๗.      งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘.      งานควบคุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

นางวันทนา   สุขษาสุณี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑.      จัดระบบงานสารบรรณ

๒.      ควบคุมดูแลพัสดุ/ครุภัณฑ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

๓.      งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ                          
๔.      งานส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี  ยุวกาชาด

 

 

 

ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑.      ประสารส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม

๒.      งานความปลอดภัยในสถานศึกษา

๓.      งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา

๔.      งานประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันของนักเรียน

๕.      งานขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาค้างคืน