ว9 copy
   ว10 copy

PR banner

b12

 

b2

 

b15

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

- หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

- หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน