กฎกระทรวง ควบคุมอาคาร คลิกที่นี่
กฎกระทรวง นอกระบบ 55 คลิกที่นี่

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ว่าด้วยเงินสวัสดิการและสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2551   คลิกที่่นี่

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล  คลิกที่นี่

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  คลิกที่นี่

ฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม   คลิกที่นี่

กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติผู้บริหาร   คลิกที่นี่

เอกสารการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ    คลิกที่นี่

คำแนะนำการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ    คลิกที่นี่

โครงการนอกระบบ     คลิกที่นี่

รายละเอียดโรงเรียนนอกระบบ    คลิกที่นี่

รูปแบบหลักสูตร     คลิกที่นี่

หลักสูตรต้นแบบ         คลิกที่นี่

สช. 5  (คำขอจัดตั้งโรงเรียน)         คลิกที่นี่

ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   คลิกที่นี่