เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ

         รายละเอียด