เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

 

        มาตรฐานโรงเรียนกวดวิชา

        มาตรฐานโรงเรียนประเภทอื่น

        เกณฑ์การให้คะแนน

        คู่มือการดำเนินงานกวดวิชา

        คู่มือการดำเนินงานประเภทอื่น

        แบบตรวจติดตามประเภทอื่น

        แบบตรวจติดตามประเภทกวดวิชา

       แบบ ปม.1 แผนพัฒนาคุณภาพ

        ส่วนท้ายแผนพัฒนาคุณภาพ

        แบบ ปม.2 แผนปฏิบัติการ

        รายงานคุณภาพประเภทกวดวิชา

        รายงานคุณภาพประเภทอื่น

        แบบประเมินตนเองกวดวิชา

         แบบประเมินตนเองประเภทอื่น

          ทะเบียนครู

         ระเบียบจดหมายเหตุรายวัน

        รายการเอกสารที่โรงเรียนต้องจัดทำ