เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในสังกัด

         หนังสือแจ้ง