เรียน   ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบทุกโรงเรียน

                หนังสือแจ้ง

                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4