ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2562 เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง