งานนโยบายและแผน   ๑.แผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๖ download
    ๒.แผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๗ download
    ๓.แผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๘ download
     
งานงบประมาณ    
      > ระเบียบบริหารงบประมาณ   ๑.ปี ๒๕๔๘ download
    ๒.ปี ๒๕๕๑ download
    ๓.ปี ๒๕๕๒ download
    ๔.ปี ๒๕๕๔ download
    ๕.ปี ๒๕๕๕ download
    ๖.ปี ๒๕๕๗ download
     
      > ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   ๑. แนวปฏิบัติการรื้อถอนอาคารเรียน download
  ๒. ว่าด้วยการตั้งชื่อ อาคาร ห้อง อุปกรณ์สถานศึกษา download
    ๓. ว่าด้วยการบริหารการจัดการของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล download
    ๔. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ download
    ๕. ว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๒ download
    ๖. ว่าด้วยการพัสดุวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ ๒๕๔๙ download
    ๗. หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย download
     
 แบบฟอร์มต่าง   ๑. วิธีปฏิบัติ นร.ซ้ำซ้อน+นร.ติด G  download
  ๒. คู่มือการจัดเก็บข้อมูล ปี ๒๕๕๗
download
    ๓. แบบ บค.๑๙, ๒๓ download
  ๔. แบบ ปร.๔,ปร.๖ download