32 ออถพงศ 

 33 1เสมอใจ   34 3อรณช   35 

 36 อมพร   37 ศศกานต

6

นางสาวลักขณาวรรณ  ภู่สาร    
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ปทุมธานี เขต 2

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. : 081-8422615                                             

นายอรรถพงศ์  สุขสมนิตย์     
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. : 02-523-3348 ต่อ 110               

นางเสมอใจ  ธิไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. : 089-769-6311

นางอรณิช   ลิลาไว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. : 086-3619202

นางกรรณิกา   เถาปฐม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ      

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. : 089-0909516