1. เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำ แผนปฏิบัติการและสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้

    2. เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการรอง รับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
    3. เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าใจวิธีการและกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้มากขึ้น
    การประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง