ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30-16.30 น  ณ  ห้องประ1ชุมจำรูญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2