สพป.ปท.2 ขอให้โรงเรียนในสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติครูปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้รับเงินค่าตอบแทน ส่งอเกสารตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ กำหนดต่อไป หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าโรงเรียนไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือนำส่ง  สำเนาหนังสือ