สพป.ปท.2 ขอให้โรงเรียนในสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้สอนคนพิการและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ได้รับเงินค่าตอบแทรดังกล่าว ส่งเอกสารตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เพื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนดต่อไป หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าโรงเรียนไม่ปนะสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือนำส่ง  สำเนาหนังสือ