สพป.ปท.2 ขอให้โรงเรียนในสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับเงินค่าตอบแทน ส่งเอกสารตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยนี้ ภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐกำหนดต่อไป หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าโรงเรียนไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือนำส่ง สำเนาหนังสือ