ด้วย สพฐ.ได้แจ้งเปิดระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)ผ่านทางเว็บไซต์ http://portal.bopp-obrc.info/obec60 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้แล้วสร็จภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 24.00 น. ระบบจะปิดวันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 24.00น. รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือนำส่ง คำชี้แจงเพิ่มเติม