ด้วย สพฐ.ได้แจ้งเปิดระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center:DMC ปีการศึกษา2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560ผ่านทางเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec60 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2560ระบบจะปิดวันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 24.00 น.รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือนำส่ง คำชี้แจงเพิ่มเติม