สพฐ. ได้อนุมัติงบประมาณปี 2559 แผนงานขยายโอกกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ให้กับโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้แล้วเสร้จและเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ 1 (31ธันวาคม 2558)

รายละเอียดดังแนบ