สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙  แผนงานขยายโอกาศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดำเนินงาน  เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  ครั้งที่ ๑ ระยะเวลา ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)บัญชีจัดสรรดังแนบ

รายละเอียดดังแนบ