สพฐ. ได้อนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณปี 2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน งบประมาณ พ.ศ.2557-2559

รายละเอียดดังแนบ