สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

      หนังสือนำ/สิ่งที่ส่งมาด้วย