บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย