แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สิ่งที่ส่งมาด้วย,หนังสือนำส่ง