การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง

2.บัญชีจัดสรรงบประมาณ

3. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ