แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด้กพิการในระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2564)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1.หนังสือนำส่ง

2.บัญชีจัดสรร, แนวทางการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ,คุณสมบัติและบทบาท,กำหนดเกณฑ์อัตราส่วน แนวทางการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ,คุณสมบัติและบทบาท,กำหนดเกณฑ์อัตราส่วน