สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอแก้ไขกำหนดเวลาส่งแบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เป็น ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

   หนังสือนำ