ด้วย สพฐ. ขอให้ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เตรียมดำเนินการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัด จึงขอให้โรงเรียนที่ประสงค์ขอรับการจัดตั้งงบประมาณ บันทึกคำขอ
ลงในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ส่ง สพป.ปทุมธานี เขต 2 ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอรับ
การจัดตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว
       หนังสือนำ   แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้าง  แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์  แบบ ปร.4-5-6  Factor F

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2565