การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ 2563 เป้นค่าจ้างเดือนกันยายน 2563 ของลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจ้างรายเดิมต่อเนื่อง ธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนักการภารโรง ครั้งที่ 6

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง

2. บัญชีจัดสรร 15,000 บาท

3. บัญชีจัดสรร 9,000 บาท

4. บัญชีนักการภารโรง