จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง

2. บัญชีจัดสรร