จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2563 ดครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจยจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563 ร้อยละ 60 ในส่วนของ 30% ที่เหลือของจำนวนนักเรียนชั้นเคลื่อน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง

2.บัญชีจัดสรร