ด้วย สพฐ. มีนโยบายที่จะให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบไฟฟ้า ประปาภายในอาคารเรียนอาคารประกอบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

    สพป.ปทุมธานีเขต 2 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม เพื่อดำเนินการซ่อมแซมดังกล่าว รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

     หนังสือนำ  ปร.4 และ 6 โรงเรียนดำเนินการเอง   ปร. 4-5-6 โดยการจัดจ้างผู้รับจ้าง