จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 1 เดือน(เดือนกันยายน 2563)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง

2. บัญชีจัดสรร