สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียน
ในสังกัด รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรดังแนบ
       หนังสือนำ/บัญชีจัดสรร