การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ควบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง,บัญชีจัดสรรงบประมาณ