การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการะุรการโรงเรียน ครั้งที่ 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง, บัญชีจัดสรรงบประมาณ